Dedicated Servers

Server XXL


Sadəcə..   €299,99EUR
monthly

€299,99 quraşdırma haqqı




   Dual Xeon E5 V2 (12+12 cores) 2,6 GHz CPU

   64GB REG ECC RAM

   2x1Gbit/s Connectivity

   1 incl. IPv4

   /64 subnet incl. IPv6

   60TB/m Traffic

Server XL


Sadəcə..   €199,99EUR
monthly

€99,99 quraşdırma haqqı




   Dual Xeon E5 (8+8 cores) 2,6 GHz CPU

   48GB REG ECC RAM

   1Gbit/s Connectivity

   1 incl. / inkl. IP

   45TB/m, gigabit uplink Traffic

Server L


Sadəcə..   €169,99EUR
monthly

€99,99 quraşdırma haqqı




   Xeon E5 V2 (6+6 cores) 2,6 GHz CPU

   32GB REG ECC RAM

   1Gbit/s Connectivity

   1 incl. / inkl. IP

   30TB/m, gigabit uplink Traffic

Server M


Sadəcə..   €79,99EUR
monthly

€99,99 quraşdırma haqqı




   Xeon E3 V3 (4+4 cores) 3,5 GHz CPU

   16GB ECC RAM

   100Mbit/s Connectivity

   1 incl. / inkl. IP

   15TB/m, 100 Mbit/s uplink Traffic

Intel Atom Server


Sadəcə..   €34,99EUR
monthly

€49,99 quraşdırma haqqı




   Quadcore Intel Atom HT (4+4 core) 2,4 GHz CPU

   4GB RAM

   100 Mbit/s Connectivity

   1 incl. / inkl. IP

   5TB/m Traffic