Dedicated Servers

Server XXL


Starting from   €58.682,78EUR
月繳

€299,99 設定費
   Dual Xeon E5 V2 (12+12 cores) 2,6 GHz CPU

   64GB REG ECC RAM

   2x1Gbit/s Connectivity

   1 incl. IPv4

   /64 subnet incl. IPv6

   60TB/m Traffic

Server XL


Starting from   €197,32EUR
月繳

€99,99 設定費
   Dual Xeon E5 (8+8 cores) 2,6 GHz CPU

   48GB REG ECC RAM

   1Gbit/s Connectivity

   1 incl. / inkl. IP

   45TB/m, gigabit uplink Traffic

Server L


Starting from   €166,99EUR
月繳

€99,99 設定費
   Xeon E5 V2 (6+6 cores) 2,6 GHz CPU

   32GB REG ECC RAM

   1Gbit/s Connectivity

   1 incl. / inkl. IP

   30TB/m, gigabit uplink Traffic

Server M


Starting from   €58.462,75EUR
月繳

€99,99 設定費
   Xeon E3 V3 (4+4 cores) 3,5 GHz CPU

   16GB ECC RAM

   100Mbit/s Connectivity

   1 incl. / inkl. IP

   15TB/m, 100 Mbit/s uplink Traffic

Intel Atom Server


Starting from   €76.575,23EUR
月繳

€49,99 設定費
   Quadcore Intel Atom HT (4+4 core) 2,4 GHz CPU

   4GB RAM

   100 Mbit/s Connectivity

   1 incl. / inkl. IP

   5TB/m Traffic